Статут

 

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Несторівський центр»  (надалі - Організація) є  неприбутковою громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Організації для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Організація створюється і діє на засадах добровільності членства, рівноправності її членів, самоврядування, законності, гласності, виборності та підзвітності органів управління, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу членів.

1.4. Організація має право на свою символіку, емблему та іншу атрибутику.

1.5. Повне найменування Організації українською мовою: Громадська Організація «Несторівський центр»;

1.5.1. Повне найменування англійською мовою: Non-Governmental Organization «Nestor Center». 

1.6. Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО «НЦ».

1.6.1.Скорочене найменування англійською мовою: NGO «NC»

1.7. Місцезнаходження Організації: Україна, м. Київ.

 1.8. Діяльність Організації поширюється на всю територію України. 

1.9. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.

1.10. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування.

1.11. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку. Доходи Організації використовуються виключно для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Організації, визначених Статутом.

2. Мета та напрями діяльності Організації

2.1. Основною метою діяльності Організації є розвиток освіти та науки, пошук та формування їх перспективних інституційних форм.

2.2.Основними завданнями Організації є:

- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації;

- розробка та впровадження інноваційних форм розвитку освіти;

- підтримка перспективних науково-дослідницьких проектів та інтеграція їх результатів в освітній процес;

- представництво інтересів членів Організації у відносинах з державними установами щодо питань освіти і науки;

- здійснення видавничої справи, а також розповсюдження наукової, науково-популярної, навчально-методичної літератури;

- сприяння у написанні науково-дослідницьких робіт у сфері нових форм освітньої діяльності на базі сучасних методів дослідження, закордонних освітніх технологій і відповідних стандартів у системі освіти;

- надання допомоги у підготовці і опублікуванні монографій, посібників, хрестоматій, а також інших видань інформаційного характеру;

- проведення конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів та інших заходів;

- сприяння у вирішенні інших завдань, що не суперечать меті Організації та діючому законодавству.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право: 

- здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації;

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, в тому числі і право власності на нерухоме та рухоме майно, а також відчужувати рухоме і нерухоме майно;

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні; створювати установи та організації;

-  створювати в межах організації структурні підрозділи;

- проводити масові заходи; брати участь в організації, а також самостійно проводити конференції, семінари та інші освітні та наукові заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації;

- брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;

- отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів, самостійно вирішувати питання про їх використання; 

- здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати юридичні особи для виконання статутних завдань без мети отримання прибутку;

- одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

- вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Організації;

- засновувати засоби масової інформації;

- збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;

- співпрацювати з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди;

- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.4. За рішенням відповідних статутних органів Організація може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами. 

3. Умови та порядок прийому в члени Організації, їх права та обов'язки

3.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14-ти річного віку, незалежно від національності, раси, віросповідання, статі, політичних переконань, місця їхнього постійного проживання, що визнають її Статут, розділяють мету і задачі Організації, виявили бажання брати участь у її діяльності.

3.3. На вступ у члени Організації особа подає власноручно підписану заяву Голові Правління. Рішення про прийняття у члени Організації приймається Правлінням простою більшістю голосів.

3.4.  Член Організації має право:

          - обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

          - звертатися до органів Організації із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

          - оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

          - брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Організації;

          - отримувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності Організації;

  - вийти з членів Організації за власним бажанням;

- на соціально-правову підтримку та захист з боку Організації;

- входити до будь-яких інших громадських організацій, діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації.

3.5. Член Організації зобов'язаний:

-  дотримуватися вимог Статуту Організації, виконувати рішення її органів;

-  брати активну участь у діяльності Організації;

-  надавати інформацію, необхідну для досягнення мети Організації;

-  утримуватися від дій, які можуть завдати шкоди Організації;

-  виконувати інші взяті на себе зобов'язання.

3.6.Членство в Організації припиняється:

-   за письмовою заявою члена Організації до Голови Правління;

-  згідно з рішенням зборів Організації за порушення вимог Статуту, а також   за порушення запротокольованих рішень Загальних зборів членів Організації.

4. Статутні органи Організації

4.1 Статутними органами Організації є :

-  Загальні збори членів;

-  Правління;

-  Контрольна ревізійна комісія.

4.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори членів Організації (надалі - “Загальні збори”),  які скликаються за рішенням Правління Організації не рідше одного разу на рік.

4.2.1. Позачергові Загальні збори можуть скликатися на вимогу 2/3 членів Організації, Правління або Контрольної ревізійної комісії. У таких випадках Загальні збори скликаються на підставі відповідного рішення Правління Організації і обговорюють лише ті питання, для розгляду яких їх було скликано.

4.2.2. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні понад 60 % (відсотків) її членів.

4.2.3. Чергові Загальні збори мають право приймати до розгляду будь-які питання, пов'язані з діяльністю Організації. 

До виключної  компетенції Загальних зборів відносяться наступні питання:

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень; 

- визначення і затвердження основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;

- обрання  Правління;

- реалізація права власності Організації;

- обрання членів Контрольної ревізійної комісії та Голови Контрольної ревізійної комісії;

- затвердження фінансових звітів Організації;

- прийняття рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації;

- прийняття та затвердження Положення про відокремлений підрозділ;

- прийняття рішення про припинення (саморозпуск, реорганізацію) діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії та визначення її повноважень, затвердження ліквідаційного балансу.

4.2.4.  Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на них членів. З питань внесення змін і доповнень до Статуту, припинення (ліквідацію, реорганізацію) Організації, призначення ліквідаційної комісії та визначення її повноважень, рішення приймаються 3/4 голосів присутніх на них членів.

4.3. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Загальних зборів Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації.

4.4. Виконавчим органом Організації є Правління, яке здійснює керівництво діяльністю Організації у період між Загальними зборами. 

4.4.1. Правління обирається Загальними зборами в кількості не менше трьох членів строком на п’ять років. Правління здійснює діяльність на підставах положень цього Статуту та рішень Загальних зборів.

4.4.2. Повноваження будь-кого з членів Правління або Правління в цілому можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів.

4.4.3. Виключна компетенція Правління:

- організація виконання рішень Загальних зборів;

- здійснення функцій щодо господарського управління майном;

- укладення договорів набуття і відчуження рухомого та нерухомого майна;

- прийняття рішень про скликання та порядок денний Загальних зборів;

- затвердження перспективних і поточних планів та програм, бюджет, річних кошторисних витрат;

- прийняття в члени Організації;

- вирішення питання про виключення членів зі складу Організації;

- визначення розмірів, строків та порядку внесення вступних та членських внесків;

- затвердження зразків штампів та іншої атрибутики та символіки Організації;

- прийняття рішень про участь Організації у спілках та асоціаціях об'єднань громадян;

- прийняття рішень про створення установ, організацій, заснування підприємств Організації, затвердження їх статутів та положень.

4.4.4. Правління здійснює й іншу діяльність, яка не віднесена до виключної компетенції Загальних зборів і не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

4.4.5. До складу Правління входить Голова Правління, заступник Голови Правління та члени Правління.

4.4.6. Головуючим на засіданнях Правління є Голова правління.

4.4.7. Засідання Правління проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців. Засідання Правління є правомочними,  якщо на засіданні присутні більше половини його членів.

4.4.8. Про час, місце, та порядок денний засідання правління члени Правління повідомляються заздалегідь.  У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. 

4.4.9. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. 

4.4.10. Член Правління не може бути одночасно членом Ревізійної комісії Організації.

4.4.11. Правління підзвітне Загальним зборам. Звіти про діяльність Правління заслуховуються на щорічних Загальних зборах. 

4.5. Правління очолює Голова Правління, який обирається Загальними зборами строком на п’ять років.

4.5.1. Голова правління:

- здійснює загальне керівництво діяльністю Організації;

- несе відповідальність за виконання її основних цілей та завдань;

- без доручення діє від імені Організації, представляє Організацію перед органами державної влади та управління, підприємствами, організаціями, установами та судовими органами, іншими юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами;

- укладає від імені Організації договори та інші документи, які направлені на реалізацію статутних цілей та завдань Організації;

- головує на засіданнях Правління;

- видає накази та інші акти з питань діяльності Організації;

- направляє повідомлення про проведення Загальних зборів;

- виконує інші повноваження, делеговані йому Загальними зборами Організації та Правління.

4.5.2. На час відсутності Голови Правління його обов'язки виконує заступник Голови Правління за призначенням Голови Правління в межах наданих йому повноважень.

4.6. Для здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Організації Загальними зборами може обиратися Ревізійна комісія строком на п’ять років.

4.6.1. Контрольна ревізійна комісія Організації відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансову діяльність Організації, дотримання вимог  Статуту Організації та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- виконання встановлених Загальними зборами основних напрямів діяльності та кошторису Організації;

- виконання рішень Правління з питань фінансової діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту Організації;

- інші питання фінансової діяльності Організації.

4.6.2.  Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, що входять до складу Правління. Контрольна ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна Загальним Зборам.

 

5. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів

Організації та розгляду скарг

5.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

5.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів.

5.3. Правління на найближчому засіданні зобов'язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, яка подала скаргу.

5.4. Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали,  які пов'язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.

5.5. У разі незгоди із рішенням Правління щодо скарги, або іншими рішеннями, діями, бездіяльністю Правління Організації, вони можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

5.6. Загальні Збори на найближчих зборах зобов'язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

 

6. Кошти та інше майно Організації

 

6.1. У власності Організації можуть бути кошти, цінні папери та інше майно, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи та інше майно, що є необхідними для виконання статутної діяльності. 

6.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

6.3. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

6.4. Майно Організації формується за рахунок:

- передачі коштів та іншого майна, майнових прав засновниками, членами або державою;

- членських внесків членів Організації;

- безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв фізичних та юридичних осіб, в тому числі внески від спонсорів;

- благодійної (в тому числі гуманітарної) та міжнародної технічної допомоги, грантів українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб; 

- майна та коштів, набутих внаслідок діяльності, створених Організацією установ, організацій, заснованих підприємств без мети отримання прибутку;

- інших джерел, не заборонених законом.

         6.5. Заборонено здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.6. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

6.7. Організація зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну, фінансову та іншу звітність, зареєструватись у податкових органах та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством. 

 

7. Міжнародна співпраця

 

7.1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

7.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов'язків юридичної особи.

7.4. Організація:

7.4.1. Організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

7.4.2. Проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

7.4.3. Реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

8. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації

 

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

8.3. Відокремлені підрозділи здійснюють свою діяльність відповідно до мети Організації та прийнятого і затвердженого Загальними зборами Положення про відокремлений підрозділ.

8.4. На відокремлені підрозділи Організації за рішенням Загальних зборів можуть бути покладені окремі функції щодо управління майном. 

8.5. Рішення про закриття відокремленого підрозділу приймається Загальними зборами, повідомлення про що також подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

 

9. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

 

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними Зборами.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш, ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних Зборів.

9.3. Зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі. 

9.4. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

 

10. Порядок припинення діяльності Організації

 

   10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом: саморозпуску або реорганізації;  за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Об'єднання.

10.2. Питання, пов'язані з реорганізацією Організації, вирішуються Загальними зборами, якщо за це проголосувало не менш, ніж 3/4 членів Загальних Зборів Організації. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Організації, до її правонаступників. 

10.3. Організація може бути припинена шляхом саморозпуску у будь-який час за рішенням, прийнятим Загальними Зборами більшістю у 3/4 голосів або за рішенням суду. Саморозпуск Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про саморозпуск.

10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив. 

10.5. Майно та кошти Організації, що залишились після припинення діяльності та задоволення вимог кредиторів Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету. 

10.6. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку. 

10.7. Організація вважається такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису до державного реєстру про її припинення.